Normy a legislativa

EN 12941/A2 Tato evropská norma stanovuje minimální požadavky na filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k přilbě nebo kukle v kombinaci s filtry proti částicím, protiplynovými a kombinovanými filtry. Nevztahuje se na zařízení určená k použití v případech, kde je, nebo by mohl být snížený obsah kyslíku v ovzduší (méně než 17 objemových procent kyslíku). Rovněž se nevztahuje na dýchací zařízení určená pro únikové účely.

EN 12942/A2 Tato evropská norma stanovuje minimální požadavky na filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k celoobličejové masce, polomasce nebo čtvrtmasce v kombinaci s filtry proti částicím, protiplynovými a kombinovanými filtry. Nevztahuje se na zařízení určená k použití v případech, kde je nebo by mohl být snížený obsah kyslíku v ovzduší (méně než 17 objemových procent kyslíku). Rovněž se nevztahuje na dýchací zařízení určená pro únikové účely. Systém musí chránit uživatele, i když je filtračně- ventilační jednotka vypnutá (PAPR).

EN 14594:2005 Tato evropská norma stanovuje minimální požadavky na dýchací přístroje pro tlakový vzduch se stálým průtokem v kombinaci s kuklou nebo maskou.

Přípustný expoziční limit (PEL) Přípustný expoziční limit (PEL) chemické látky nebo prachu je celosměnový časově vážený průměr koncentrací plynů, par nebo aerosolů v pracovním ovzduší, jimž může být vystaven zaměstnanec v osmihodinové nebo kratší směně týdenní pracovní doby, aniž by u něho došlo (i při celoživotní expozici) k poškození zdraví. Do této úrovně koncentrace škodlivin nemusí uživatel používat prostředky ochrany dýchacích cest. Obecně lze říci, že čím je PEL určité škodliviny nižší, tím je škodlivina více toxická.