Filtrační principy

Produktová řada kanystrových filtrů CleanAIR® nabízí široké možnosti výběru filtrů pro různé typy činností ve znečištěném prostředí. Nejvyšší kvalita filtračního média a dobře zvládnutá vlastní technologie výroby jsou zárukou nejvyšší kvality filtrů. Naše filtry jsou plně schváleny podle následujících norem: EN 143:2001 / A1, EN 12941/A2, EN 12942/A2,  EN 14387. Kombinované a částicové filtry jsou označeny „R“ pro opakované použití. Filtry CleanAIR® jsou vyrobeny se standardním závitem Rd40x1/7“ v souladu s normou EN148-1.

Částicové filtry zachycují tuhé a kapalné aerosoly (prach, kouř, výpary, mlhy, bakterie, viry a radioaktivní částice) – obsahují pouze filtr částic.

Protiplynové filtry vás chrání před nebezpečnými plyny a výpary – obsahují pouze aktivní uhlí.

Kombinované filtry chrání jak před částicemi, tak plyny – obsahuje obě vrstvy (aktivní uhlí a částicový filtr).

Obal kanistrového filtru CleanAIR® je vyroben z vysoce odolného plastu, vnitřní část se skládá ze dvou různých částí. Aktivní uhlí odstraňuje z kontaminovaného vzduchu chemické látky, jako jsou plyny a výpary. Filtrační médium třídy P3 odstraňuje z kontaminovaného vzduchu tuhé a kapalné částice.

Princip filtrování plynů a par

AKTIVNÍ UHLÍ se aktivuje nabouráváním struktury uhlíku horkou párou nebo chemikálií. Tím se vytvoří mnoho drobných kanálků v uhlíkové střuktuře – tzv. mikropóry. Tyto póry jsou uvnitř drsné, takže molekuly škodlivin mohou vniknout dovnitř, kde se spojí s povrchem pórů.

Aktivní uhlí má vnitřní aktivní povrch v rozmezí od 750 m2/g do 1,600 m2/g v závislosti na stupni aktivace.

Aktivní uhlí může být v základní surové podobě (pro filtry typu A), nebo může být impregnované různými chemikáliemi, které mu dávají např. oxidační vlastnosti, kyselé nebo zásadité vlastnosti. Čisté aktivní uhlí odstraňuje ze vzduchu mnoho aromatických látek, včetně organických rozpouštědel a jedů –tzv. prostá adsorpce. Nicméně některé běžné plynné chemikálie (jako jsou kyanidy nebo čpavek) lze adsorbovat špatně, nebo vůbec. Proto je nutné aktivní uhlí impregnovat, aby bylo možné z ovzduší tyto jedy eliminovat. Za tímto účelem se celý vnitřní povrch potahuje aktivními látkami (reaktanty) pro tyto jedy, tzv. chemisorpce.

Další skupinu chemických látek je možné odstranit pomocí katalyzátorů (např. organofosfiny). V tomto případě je povrch aktivního uhlí pokryt právě těmito katalyzátory. Katalyzátor podporuje chemickou reakci a přitom zůstává nezměněn. Jeho jedinou úlohou je umožnit reakci.

PRINCIP FILTRACE ČÁSTIC

Schopnost částicového filtru zachytit částice škodliviny v ovzduší je dána fyzikálními a mechanickými vlastnostmi filtračního média. Princip filtrace spočívá v následujících mechanismech : intercepce, inerciální zaklínění, difuze a elektrostatická přitažlivost. Materiál použitý pro filtraci částic je vyroben z náhodně uspořádaných skleněných mikrovláken s různým průměrem 1-10 um.

INTERCEPCE (ZACHYCENÍ) Malé a lehké částice jsou unášeny  proudem vzduchu podél vláken filtru. Pokud se částice dostane do blízkosti vlákna (vzdálenost středu částice od vlákna je menší než průměr částice), dotkne se ho a je zachycena. Čím je částice větší, tím efektivněji zachycení probíhá.

INERCIÁLNÍ ZAKLÍNĚNÍ Je dáno setrvačností. Těžší částice mají moment setrvačnosti tak velký, že nenásledují proud vzduchu kolem vláken filtru a pokračují ve svém původním směru. Tím dojde k jejich nárazu a zaklínění na vlákně. Účinnost inerciálního zaklínění vzrůstá se zvyšující se rychlostí proudění vzduchu, velikostí částic škodliviny a zmenšujícím se průměrem vlákna filtru.

DIFUZE Částice menší než 1 µm také nepokračují ve směru proudění vzduchu kolem vláken. Podstatou difuze je, že při uvedené velikosti částic škodliviny u nich dochází k tzv. Brownovu pohybu (to je náhodný kmitavý pohyb mikroskopických částic v plynu nebo kapalině). Při tomto kmitání dojde k dotyku s vláknem, které částici zachytí. Pravděpodobnost, že částice bude zachycena na principu difuze, roste s klesající rychlostí proudění vzduchu, se snižující se velikostí částic a zmenšujícím se průměrem vláken filtru.

ELEKTROSTATICKÁ PŘITAŽLIVOST Při dotyku částice s vláknem dochází u menších částic k přichycení působením elektrostatických sil.

Klasifikace filtrů

Částicové filtry

Evropská norma EN 143 definuje následující třídy filtrů částic, které lze připojit k masce (celoobličejová maska nebo polomaska).

 

Provozní životnost filtrů závisí hlavně na koncentraci částic znečišťujících látek na pracovišti, vlhkosti a použitém průtoku vzduchu. Filtry částic se ucpávají částicemi a vlhkostí. Pokud se zvýší dýchací odpor, okamžitě filtr vyměňte!

Pokud se filtry používají proti radioaktivním látkám, bakteriím a virům, doporučujeme je pouze pro jedno použití!