Standaarden

EN 12941/A2 Deze Europese norm specificeert minimumvereisten voor aangedreven filterinrichtingen met een helm of een kap met gas-, deeltjes- of combinatiefilter(s).Het heeft geen betrekking op apparaten die zijn ontworpen voor gebruik in omgevingen met zuurstofgebrek (zuurstof kleiner dan 17% van het volume). Het geldt niet voor ademhalingsbeschermingsapparaten die voor ontsnappingsdoeleinden zijn ontworpen.

EN 12942/A2 Deze Europese norm specificeert minimumvereisten voor aangedreven ademhalingsbeschermingsmiddelen met een volgelaatsmasker, een half masker of een kwart masker samen met gas-, deeltjes- of combinatiefilter(s). Het heeft geen betrekking op apparaten die zijn ontworpen voor gebruik in omgevingen met zuurstofgebrek (zuurstof is minder dan 17% van het volume). Het geldt niet voor ademhalingsbeschermingsapparaten die voor ontsnappingsdoeleinden zijn ontworpen. Het moet de gebruiker beschermen, zelfs als de PAPR uitgeschakeld is.

EN 14594:2005 Deze Europese norm specificeert minimumvereisten voor een slangentoestel geschikt voor continu stromende samengeperste ademlucht en een kap of een masker.

Workplace Exposure Limits (WELs) – WEL’s zijn beroepsmatige blootstellingslimieten (concentraties) van een specifieke stof in de lucht, gemiddeld over een referentieperiode, waaraan werknemers kunnen worden blootgesteld zonder dat zij aanzienlijke nadelige gezondheidseffecten ervaren. Er zijn twee referentieperioden waarvoor de WEL’s kunnen worden ingesteld:
TWA – 8 uur (lange termijn) TWA’s zijn ingesteld om gezondheidseffecten te voorkomen die langdurige of herhaalde blootstelling vereisen.

STEL – 15 minuten (korte termijn) De kortetermijnlimieten (STEL’s) zijn ingesteld om te helpen de gezondheidseffecten te voorkomen die kunnen optreden na een korte blootstelling (bijvoorbeeld oogirritatie die na enkele minuten zou kunnen optreden).

Nominal protection factor – Theoretisch beschermingsniveau van ademhalingsbeschermingsmiddelen berekend aan de hand van prestatiegegevens die in het laboratorium zijn gemeten. Het geeft de wiskundig berekende maximale beschermingsprestaties aan. Berekend door 100 te delen door de totale waarde van de maximale inwaartse lekkage, gespecificeerd in de relevante norm.