Gezondheidsrisico’s

Het belang van ademhalingsbescherming

Gezondheidsrisico’s op de werkplek zijn een grote zorg voor zowel werkgevers als werknemers. Het is van belang te beseffen dat gevaarlijke stoffen alleen een gevaar voor de gezondheid vormen wanneer ze in contact komen met uw lichaam. Gevaarlijke stoffen kunnen op de volgende manieren uw lichaam binnendringen: inname (door de mond), absorptie (via de huid of ogen) en inademing (via de longen).

De meest voorkomende manier van blootstelling aan stoffen die gezondheidsrisico’s met zich meebrengen is inademing. Dit omvat het inademen van stof, dampen, olienevel, dampen van oplosmiddelen en verschillende gassen.

Om beter te begrijpen hoe schadelijke stoffen via inademing uw lichaam binnen kunnen komen, bekijken we het ademhalingsproces van dichterbij. Bij elke ademhaling wordt zuurstofrijke lucht via neus en mond het lichaam binnengebracht. De lucht komt via de luchtpijp in de longen. De longen bevatten kleine longblaasjes. Deze longblaasjes brengen zuurstof over naar het bloed. Tegelijkertijd dat de zuurstof in uw bloed wordt opgenomen, wordt koolstofdioxide vanuit uw bloedbaan naar de longblaasjes overgebracht. Bij elke uitademing verlaat gasvormig afval je lichaam.

Het risico veroorzaakt door luchtverontreinigingen hangt voornamelijk af van:

 • Fysische, biologische en chemische eigenschappen van de contaminanten, hun grootte en vorm
 • Concentratie in de omgevingslucht en de tijd van blootstelling
 • Hoeveelheid ingeademde lucht (hoe sneller de ademhaling, des te meer van de luchtverontreinigende stoffen worden ingeademd)

Soorten luchtverontreiniging

In de lucht zwevende deeltjes – stof, dampen en rook

Werkprocessen kunnen minuscule vaste deeltjes genereren die licht genoeg zijn om in de lucht te zweven, deze worden aangeduid als stof, damp en rook.

Stof bevat vaste aërosolen* van verschillende grootte die gegenereerd worden tijdens de verwerking van organische en anorganische stoffen. Vaste deeltjes kunnen mineralen, metaal, steenkool, hout of gewassen en vezels zijn. Ze zijn meestal zwaar genoeg om langzaam op de grond neer te strijken.

Dampen zijn zeer kleine vaste deeltjes die in de lucht kunnen blijven. Ze worden meestal gevormd wanneer een verwarmd metaal in de lucht is verdampt en vervolgens terug condenseert tot een vaste vorm. Dit komt voor bij las- en soldeerwerkzaamheden.

Rook bestaat uit kleine deeltjes die worden geproduceerd door onvolledige verbranding van materiaal dat koolstof bevat. Rook wordt vaak geproduceerd tijdens processen die een hoge hitte of verbranding vereisen als onderdeel van het productieproces.

(* AEROSOL – een stof die bestaat uit zeer fijne vaste deeltjes of vloeibare druppels die in een gas zijn gesuspendeerd.)

Gassen en dampen

Chemicaliën op de werkplek kunnen op verschillende manieren de lucht binnendringen. Eenvoudige verdamping is waarschijnlijk de meest gebruikelijke manier. Organische oplosmiddelen, zoals tolueen, methylethylketon (MEK) of alcoholen, verdampen doorgaans sneller dan water, zuren of bijtende stoffen. Dit is echter niet altijd het geval.

Gassen zijn materialen die op kamertemperatuur vluchtig worden. Gassen kunnen een geur hebben, maar veel zijn reukloos. Sommige gassen zijn zichtbaar en andere niet. Gassen kunnen zwaarder of lichter zijn dan lucht, in elk geval kunnen ze zich onopgemerkt verspreiden.

Dampen zijn stoffen die ontstaan wanneer een vaste of vloeibaare stoffen verdampen. Stoffen die gemakkelijk verdampen op kamertemperatuur zijn verfverdunners of oplosmiddelen.

Gezondheidsgevaren veroorzaakt door zwevende stofdeeltjes

Wanneer de longen worden blootgesteld aan hoge concentraties stof, giftige dampen, sigarettenrook, enz., kunnen menselijke filtermechanismen overbelast en beschadigd raken. Als de longen eenmaal zijn beschadigd kunnen verschillende bacteriën en virussen zich makkelijker in de longen verspreiden, waardoor infecties zoals longontsteking kan worden veroorzaakt. Om die reden zijn werknemers in stoffige omgevingen (bauxiet- en kolenmijnwerkers, asbestwerkers, werknemers in meelfabrieken, meubelmakers enz.) vatbaarder zijn voor tuberculose, bronchitis en andere aandoeningen van de luchtwegen dan werknemers die in een niet-stoffige omgeving werkzaam zijn.

Ons ademhalingssysteem heeft zeer effectieve mechanismen voor het filteren van normale verontreinigende stoffen uit de lucht die we inademen. Het filtersysteem in de neus en mond voorkomt dat grote vreemde deeltjes (zoals grof stof) het lichaam binnenkomen en gezondheidsrisico’s kunnen veroorzaken.

Niet-inadembare stofdeeltjes (meestal boven de 100 μm) kunnen uit de luchtwegen worden gefilterd door de bovenste luchtwegen (mond, neus, luchtpijp)

Inadembare stofdeeltjes met een grootte van minder dan 10 μm zijn moeilijk te vangen. Ze kunnen de gevoelige delen van de longen bereiken waar ze ernstige ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken. Hoe ver de stofdeeltjes doorbreken hangt af van hun grootte – hoe kleiner ze zijn des te schadelijker zijn ze.

Gezondheidsrisico’s veroorzaakt door gassen en dampen

Gassen en dampen kunnen het lichaam via de ademhaling binnendringen. Sommige chemicaliën hebben schadelijke lokale effecten op de longen, andere worden opgenomen in de bloedbaan en hebben potentieel schadelijke effecten op verschillende doelorganen. Doelorganen zijn die delen van het lichaam die bepaalde chemicaliën altijd beïnvloeden, het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg), het hart, de longen, de nieren en de lever.

Lokale effecten

Longen – Asbest silica, katoenstof (tdi), cadmium, dieselemissies, bagasse stof, bauxietstof

Maag-darmkanaal – Asbest, nitrosamines, lasrook, epoxyharsen, nikkel, koolteer, benzeen

Systemische effecten

Hersenen en zenuwstelsel – Organofosfor, pesticiden, lood (pb), kwik, mangaan, arseen

Hart en bloedsomloop – Koolmonoxide, vinylchloride, trichloorethyleen, benzeen, tolueen

Lever – Koolstoftetrachloride, vinylchloride, trichloorethyleen

Nieren en blaas – Benzideenkleurstoffen, betanaftylamine, cokesovenemissies, kwik

Botten– lood

Gezondheidsrisico’s van toxische stoffen

Hoewel sommige medische termen u misschien niet bekend zijn, is het belangrijk om de reactie van het lichaam op toxische materialen te begrijpen. Giftige stoffen kunnen vier soorten effecten op het lichaam veroorzaken: lokaal, systemisch, acuut en chronisch.

Lokale effecten

Alleen een gelokaliseerd effect op een deel van het lichaam – waar de gevaarlijke stof in contact met het lichaam komt. Sommige stoffen zoals ammoniak, chloor, lasrook en uitlaatgassen kunnen plaatselijke irritatie van de longen veroorzaken als ze worden ingeademd.

Systemische effecten

Systemische effecten kunnen in het bloed optreden wanneer de stof in de bloedbaan wordt opgenomen en in de organen die het giftige materiaal opslaan (zoals de botten en de hersenen) , neutraliseren (zoals de lever) of uitscheiden (zoals de nier en de blaas). Een typisch systemisch effect in het bloed is bloedarmoede (een tekort aan rode bloedcellen) die kan worden veroorzaakt door een aantal chemische stoffen, waaronder: lood, beryllium, cadmium, kwikverbindingen en benzeen. Benzeen kan de cellen die bloed vormen beschadigen, wat leidt tot leukemie. De lever kan worden beschadigd door giftige stoffen, omdat het ze probeert af te breken zodra ze het lichaam zijn binnengedrongen. Sommige chemicaliën waarvan bekend is dat ze de lever beschadigen zijn: benzeen, DDT, dioxaan, fenol en trichloorethyleen. Van vinylchloridemonomeer, gebruikt in de kunststofindustrie, is bekend dat het een zeldzame vorm van leverkanker kan veroorzaken. Nieren en blaas kunnen ook worden aangetast door veel giftige stoffen, omdat ze belangrijke routes zijn voor de afvoer van stoffen uit het lichaam.

Acute effecten

Acute effecten zijn meestal onmiddellijke, voor de hand liggende, kortetermijnreacties op blootstelling aan een gevaar. Ze kunnen worden gelokaliseerd in een deel van het lichaam, of ze kunnen systemisch zijn.

Chronische effecten

Chronische effecten ontwikkelen zich in de loop der tijd. Chronische aandoeningen kunnen het gevolg zijn van een korte blootstelling of van herhaaldelijk contact met een stof of een werkproces. Net als acute effecten kunnen chronische effecten worden gelokaliseerd in een deel van het lichaam (zoals chronische longziekte die zich in de loop van de jaren ontwikkelt), maar ze kunnen ook systemisch zijn.

Beroepslongziekten

Beroepslongziekten zijn de belangrijkste oorzaak van werkgerelateerde ziekten in termen van frequentie, ernst en voorkombaarheid. De meeste beroepsgebonden longziekten worden veroorzaakt door herhaalde, langdurige blootstelling. Zelfs een ernstige, eenmalige blootstelling aan een gevaarlijk middel kan de longen beschadigen. Beroepslongziekten zijn te voorkomen!

Symptomen van een beroepslongziekte

Hoewel elk individu symptomen op een andere manier kan ervaren zijn de meest voorkomende symptomen van longaandoening, ongeacht de oorzaak, als volgt:

 • hoesten
 • kortademigheid
 • pijn in de borst
 • beklemmend gevoel in de borst
 • abnormaal ademhalingspatroon

De volgende lijst bevat voorbeelden van chemische stoffen of processen waarbij werknemers kunnen worden blootgesteld aan het concentratieniveau dat verschillende schadelijke effecten aan het ademhalingssysteem veroorzaakt.

Feiten om te onthouden over inademing

Schadelijke stoffen komen vaker het menselijk lichaam in door inademing dan op welke andere manier.

 • Hoewel het menselijk lichaam veel van de normale ingeademde verontreinigende stoffen uit de lucht kan filteren, kan het niet elk type vervuiling verwijderen.
 • Kleine deeltjes zijn moeilijk voor het lichaam om te elimineren en kunnen diep in de longen terechtkomen waar ze ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken.
 • Werknemers in stoffige omgevingen zijn gevoeliger voor aandoeningen van de luchtwegen dan werknemers in niet-stoffige omgevingen.
 • Chemische stoffen kunnen in hun verschillende vormen worden geïnhaleerd en verschillende doelorganen beschadigen, met name de longen.
 • Het is belangrijk om waarschuwingssignalen op te merken, zoals ruikende chemische geuren. Het is ook belangrijk om op te merken als u een bepaalde chemische geur niet meer ruikt die u wel zou moeten ruiken – u bent misschien gewend geraakt aan de geur en weet niet dat u wordt blootgesteld aan de chemische stof.